Xin chào các bạn, blog chuyển sang blog mới itechrum.com. Cảm ơn các bạn!

Hướng dẫn tạo trang Safelink chuyển hướng trên blog năm 2021

Hướng dẫn tạo trang Safelink chuyển hướng trên blog năm 2021
Xin chào các bạn quay lại với TechZezo. Trong bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách tạo một trang chuyển hướng Safelink trên blog. Hãy cùng mình bắt đầu nhé.

Safelink là gì?

Safelink là một trang được tảo bởi người quản lý trang web/ blog được sử dụng để phát hiện xem url liên kết có an toàn hay không khỏi virus hoặc phần mềm độc hại, nói ngắn gọn, safelink là một trang chuyển hướng trước khi người dùng chuyển đến trang đích.

Cách hoạt động và lợi ích của Safelink

Cách hoạt động

Như mình đã nới ở trên thì cách thức hoạt động của một Safelink là chuyển hướng đến trang chờ, chỉ khác là trang safelink vẫn nằm trên web/blog chính. Có nghĩa là khi bạn truy cập muốn tải xuống một tệp hay click vào 1 liên kết ngoài Web/Blog thì sẽ được dẫn đến một trang nhất định của blog trước khi cuối cùng đến trang đích. Bạn có thể xem demo nhé.

Lợi ích của Safelink

 • Không cần tạo blog mới và mua tên miền mới.
 • Dễ dàng tùy chỉnh hơn.
 • Tăng lượng người truy cập trên blog chính.
 • Tăng thứ hạng trang blog vì khách truy cập tăng.
 • Giảm tỷ lệ thoát của blog chính.
 • Đặt được Google Adsense để tăng thu nhập cho blog.
 • An toàn 100% vì nó vẫn nằm trong cùng một miền với blog chính.
 • Hướng dẫn tạo trang Safelink trên blog chính

  Bước 1: Bạn hãy đăng nhập vào trang quản lý Blogger. Truy cập mục Trang => tạo Trang mới.
  Bước 2: Bạn copy đoạn code bên dưới rồi dán vào phần HTML trong Trang mới.
  
  
  <div class='ad-placement'>
   <!--[ Mã Google Adsense ]-->
  </div>
  
  <div class='safelink-button' id='safelink'>
   <div style='text-align: center'>
    <div class='button outline' id='safelink-wait'>Please wait...</div>
    <script>/*<![CDATA[*/ var currentURL = location.href; var str = currentURL; var res = str.replace('https://www.techzezo.top/p/safalink.html' + '?url=', " "); function changeLink(){ var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString, '_blank')}; document.write('<a href="#getLink" id="safelink-download" class="button">Create link</a>'); var linkDL = document.getElementById("safelink-download"); var notif = document.getElementById("safelink-wait"); var time = 18; var textTime = document.createElement("span"); linkDL.parentNode.replaceChild(textTime, linkDL); var id; id = setInterval(function () { time--; if (time < 0) { textTime.parentNode.replaceChild(linkDL, textTime); clearInterval(id); notif.style.display = "none"; linkDL.style.display = "inline-block"; } else { textTime.innerHTML = "Link will appear in " + time.toString() + " second"; }}, 1000); /*]]>*/</script>
   </div>
  </div>
  
  <div class='safelink-content'>
  
   <!--[ Viết nội dung của bạn ở đây ]-->
  TechZezo được thành lập với mục đích chia sẻ các thủ thuật về Windows/Facebook/Blogger và những phần mềm thông dụng trên máy tính hiện nay. Ngoài ra, Blog còn cung cấp các Theme Blogger miễn phí. Trên các file tải của Blog, mình có gắn rút gọn link để duy trì và phát triển Blog, hi vọng bạn không ngần ngại giúp mình 1 click vào link
  </div>
  
  <div class='safelink-create' style='text-align:center'>
   <div class='ad-placement'>
    <!--[ Mã Google Adsense ]-->
   </div>
  
   <div id='getLink'>
    <a class='button' href='javascript:;' onclick='changeLink();' rel='noreferrer noopener' target='_blank'>Get link</a>
   </div>
  
   <div class='ad-placement'>
    <!--[ Mã Google Adsense ]-->
   </div>
  </div> 
  
  Copy
  Bạn thay đổi chút như sau:
 • https://www.techzezo.top: Đổi thành địa chỉ blog của bạn.
 • time = 18: thời gian chờ(đổi theo ý bạn).
 • Mã Google Adsense: chèn mã QC vào đây (web/blog của bạn đã được duyệt chạy quảng cáo).
 • - Sau khi thay đổi xong bạn ấn Xuất bản trang mới tạo.
  Bước 3: Bạn vào phần Chỉnh sửa HTML trong mục Chủ đề, ấn Ctrl + F tìm </b:skin> . Bạn copy đoạn code CSS bên dưới dán lên trên thẻ </b:skin>
  
  .button{display: inline-flex;align-items: center;margin: 15px 15px;padding: 10px 20px;outline: 0;border: 0;border-radius: 2px;color: #fefefe;background-color: var(--link-bg-color);font-size: 14px;white-space: nowrap;overflow: hidden;max-width: 100%;line-height: 2em}
  .button.outline{color: var(--link-outline-color);background-color: transparent;border: 1px solid #ebeced}
  .button.outline:hover{border-color: var(--link-bg-color)}
  .safelink-button, .safelink-create > *{margin: 1.8em 0}
  .safelink-button span{display: block;font-size: 12px}
  #getLink{margin: 5px 0}
  #getLink .button{display: none}
  #getLink:target .button{display: inline-flex}
  
  Copy
  Bước 4: Copy đoạn mã code bên dưới dán trên thẻ </body>.
  
  <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
   <script>/*<![CDATA[*/ var Base64 = {_keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", encode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); while (i < input.length) {chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) {enc3 = enc4 = 64;} else if (isNaN(chr3)) {enc4 = 64;} output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);} return output; }, decode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) {enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr2);} if (enc4 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr3);} } output = Base64._utf8_decode(output); return output;}, _utf8_encode: function (string) {string = string.replace(/\r\n/g, "\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) {var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) {utftext += String.fromCharCode(c);} else if ((c > 127) && (c < 2048)) {utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);} else {utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); }} return utftext;}, _utf8_decode: function (utftext) {var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) {c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) {string += String.fromCharCode(c); i++;} else if ((c > 191) && (c < 224)) {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2;} else {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3;}} return string; }}; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() {auto_safeconvert();}; function auto_safeconvert() {var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) {protected_links += ", " + a_to_vd;} else if (protected_links == "") {protected_links = a_to_vd;} var a_to_ve = ""; var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; var daftarPostingan = [ "https://www.techzezo.top/p/safalink.html" ]; var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random()*daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) {a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) {a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) {a_to_vh = true;} j++; } if (a_to_vh == false) {var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "noopener noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n";} } var a_to_vj = ""; var a_to_vk = ""; if (a_to_vj) {a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;} if (a_to_vk) {a_to_vk.innerHTML += a_to_va;} }; function a_to_fa() {var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf;}; /*]]>*/</script>
   <!--[ Protect link from encode ]-->
   <script>protected_links = &quot;facebook.com, instagram.com, twitter.com&quot;; auto_safelink(); </script>
  </b:if>
  
  
  Copy
 • https://www.techzezo.top: Đổi thành địa chỉ blog của bạn.
 • Lưu ý: Safelink không hoạt động trên các liên kết HTTP

  Bước 5: Cuối cùng chúng ta Lưu mẫu lại để xem thành quả.

  Kết luận:

  Như vậy ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo trang chuyển hướng Safelink trên blog. Có gì thắc mắc hay lỗi ki thực hiện bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới. Chúc bạn thành công!

  Video hướng dẫn

  Thành Đạt – Tổng hợp và edit

  Học để làm - Học để chia sẻ
  Xem thêm bài viết:

  9 nhận xét

  1. Code này khá ok. Nhưng có điều nó làm font bài viết bị lỗi, có cách nào sửa không bạn.

   From: hoangdeblog.blogspot.com
   1. Font chỗ nào lỗi vậy bạn
  2. Bình thường mình sài font Roboto, nhưng khi cài code vào thì bị mất font ấy. Chữ cao, chữ thấp tùm lum luôn bạn.
   1. có link ví dụ k bạn?
  3. Trương Hoàng Đệ
   Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
  4. Sorry bạn nha. Do mình backup bài viết mà quên chỉnh font. Ngại quá :))
   1. Bờ rô😍
  5. Chào bạn, bạn có thể hướng dẫn mình thêm trang blog mình tạo từ blogger vào google adsense được không? Mình đã thêm 2 web bằng wordpress thì ok, nhưng cứ thêm trang từ blogger là nó thường báo lỗi "trang web của bạn hiện không hoạt động..." đại loại là vậy. Mặc dù web vẫn truy cập bình thường. Cám ơn bạn!
   1. Bạn ib qua fb dễ nc nhé

  Đã phát hiện AdBlock!

  Vui lòng tắt tiện ích chặn quảng cáo trên trang Blog của chúng tôi. Cảm ơn!